Statement of Faith

Kalo tek përkthimi shqip më poshtë

The doctrinal statement of GDQ International Christian School, reaffirmed annually by its Board of Directors, faculty, and staff, provides a summary of biblical doctrine that is consonant with evangelical Protestant Christianity. The statement accordingly reaffirms salient features of the historic Christian creeds, thereby identifying the school not only with the Scriptures but also with the reformers and the evangelical Protestant movement of recent years. The statement also defines the biblical perspective which informs a GDQ International Christian School education. These doctrines inform the basis of our study of nature and man, as well as on man’s culture.

WE BELIEVE in one sovereign God, eternally existing in three persons: the everlasting Father, His only begotten Son, Jesus Christ our Lord, and the Holy Spirit, the giver of life; and we believe that God created the Heavens and the earth out of nothing by His spoken word, and for His own glory.

WE BELIEVE that God has revealed Himself and His truth in the created order, in the Scriptures, and supremely in Jesus Christ; and that the Scriptures of the Old and New Testaments are verbally inspired by God and absolutely inerrant in the original writing, so that they are fully trustworthy and of supreme and final authority for faith and life. We believe that the meaning of scripture is to be found as one diligently applies the grammatical-historical method of interpretation under the enlightenment of the Holy Spirit.

WE BELIEVE that Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, was true God and true man, existing in one person and without sin; and we believe in the resurrection of the crucified body of our Lord, in His ascension into heaven, and in His present life there for us as Lord of all, High Priest, and Advocate.

WE BELIEVE that God directly created Adam and Eve, the historical parents of the entire human race; and that they were created in His own image, distinct from all other living creatures, and in a state of original righteousness.

WE BELIEVE that our first parents sinned by rebelling against God’s revealed will and thereby incurred both physical and spiritual death, and that as a result all human beings are born with a sinful nature that leads them to sin in thought, word, and deed.

WE BELIEVE in the existence of Satan, sin, and evil powers, and that all these have been defeated by God in the cross of Christ.

WE BELIEVE that the Lord Jesus Christ died for our sins, according to the Scriptures, as a representative and substitutionary sacrifice, triumphing over all evil and accomplishing our redemption.

WE BELIEVE that salvation is wholly of God by grace on the basis of the redemption of Jesus Christ, the merit of His shed blood, and not on the basis of human merit or works.

WE BELIEVE that all repentant sinners who believe in the Lord Jesus Christ by faith alone are born again of the Holy Spirit and thereby become children of God and are enabled to offer spiritual worship acceptable to God.

WE BELIEVE that the human soul is eternal and that the souls of the redeemed spend eternity with God in heaven while the souls of the unredeemed will spend eternity in a literal hell.

WE BELIEVE that the Holy Spirit indwells and gives life to believers, enables them to understand the Scriptures, empowers them for godly living, and equips them for service and witness.

WE BELIEVE that all who place their faith in Jesus Christ are immediately placed by the Holy Spirit into one united spiritual Body, the Church. The Church, under the headship of Jesus Christ, is God’s special redeemed community having clear duties designed to glorify God by worshipping Him with confession, prayer, and praise; by making disciples of all the nations; by living holy lives worthy of the gospel of Jesus Christ; and by caring for all of God’s creation and actively seeking the good of everyone, especially those in the Body of Christ.

The GDQ School Foundation partners with the Albanian Evangelical Alliance and other evangelical Protestant churches in Albania.

Deklarata e Besimit

Deklarata doktrinare e Shkollës Ndërkombëtare të krishterë GDQ që riafirmohet çdo vit nga Bordi i Drejtorëve, mësuesit dhe stafi, ofron një përmbledhje të doktrinës biblike që është e njëzëshme me krishtërimin protestant ungjillor. Deklarata, si rrjedhojë, riafirmon karakteristikat e spikatura të kredove historike të krishtera, duke identifikuar shkollën jo vetëm me Shkrimet e Shenjta, por edhe me reformatorët dhe lëvizjen ungjillore protestante të viteve të fundit. Deklarata gjithashtu përcakton perspektivën biblike e cila përcakton karakterin e arsimit shkollor të krishterë ndërkombëtar GDQ. Këto doktrina përbëjnë bazën e studimit tonë të natyrës dhe njeriut, si dhe të kulturës së njeriut.

Ne besojmë në një Perëndi sovran, përjetësisht ekzistues në tre persona: Ati i përjetshëm, Biri i vetëmlindur i Tij, Jezu Krishti Zoti ynë, dhe Shpirti i Shenjtë, dhënësi i jetës, dhe ne besojmë se Perëndia krijoi qiejt dhe tokën nga asgjëja me anë të  fjalës së Tij të folur, dhe për lavdinë e Tij.

Ne besojmë se Perëndia e ka zbuluar Vetveten dhe të vërtetën e Tij në rendin e krijimit, në Shkrimet e Shenjta, dhe mbi të gjitha në Jezu Krishtin, dhe se Shkrimet e Dhiatës së Vjetër dhe të Re janë të frymëzuara fjalë për fjalë nga Perëndia dhe absolutisht të pagabueshme në shkrimin origjinal, kështu që janë plotësisht të besueshme dhe autoriteti më i lartë dhe i fundit për besimin dhe jetën. Ne besojmë se kuptimi i Shkrimit gjendet ndërsa aplikojmë me zell metodën gramatikore – historike të interpretimit nën ndriçimin e Frymës së Shenjtë.

Ne besojmë se Jezu Krishti u ngjiz nga Fryma e Shenjtë, u lind prej Virgjëreshës Mari, ishte Perëndi i vërtetë dhe njeri i vërtetë, ekzistues në një person dhe pa mëkat, dhe ne besojmë në ringjalljen e trupit të kryqëzuar të Zotit tonë, në ngjitjen e Tij në qiell, dhe në jetën e Tij të tanishme atje për ne, si Zot i të gjithëve, kryeprift, dhe Avokat.

Ne besojmë se Perëndia krijoi drejtpërdrejt Adamin dhe Evën, prindërit historike të tërë racës njerëzore, dhe se ata u krijuan në imazhin e Tij, të dalluar nga të gjitha krijesat e tjera të gjalla, dhe në gjendje drejtësie fillimisht.

Ne besojmë se prindërit tanë të parë mëkatuan duke u rebeluar kundër vullnetit të shpallur të Perëndisë dhe duke shkaktuar kështu vdekjen e tyre fizike dhe shpirtërore, dhe se si rezultat të gjitha qeniet njerëzore kanë lindur me një natyrë mëkatare që i çon ata të mëkatojnë në mendime, fjalë dhe vepër.

Ne besojmë në ekzistencën e Satanit, mëkatit dhe fuqive të liga, dhe se të gjithë këta janë mundur nga Perëndia në kryqin e Krishtit.

Ne besojmë se Zoti Jezus Krisht vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve, si një sakrificë përfaqësuese dhe zëvendësuese, duke triumfuar mbi të keqen dhe duke realizuar shpengimin tonë.

Ne besojmë se shpëtimi është tërësisht nga Perëndia me anë të hirit mbi bazën e shpengimit të Jezu Krishtit, meritë e gjakut të tij të derdhur, dhe jo mbi bazën e meritave ose veprave njerëzore.

Ne besojmë se të gjithë mëkatarët e penduar që besojnë në Zotin Jezu Krisht vetëm me anë të besimit janë të lindur përsëri prej Frymës së Shenjtë dhe në këtë mënyrë bëhen bij të Perëndisë dhe janë në gjendje të ofrojnë adhurim shpirtëror të pranueshëm për Perëndinë.

Ne besojmë se shpirti i njeriut është i përjetshëm dhe që shpirtrat e të shpenguarve do të kalojnë përjetësinë me Perëndinë në qiell, ndërsa shpirtrat e të pashpenguarve do ta kalojnë përjetësinë në një ferr real.

Ne besojmë se Fryma e Shenjtë banon brenda besimtarëve dhe u jep jetë atyre, u mundëson të kuptojnë Shkrimet, i fuqizon për të jetuar në mënyrë të perëndishme, dhe i pajis për shërbim dhe dëshmi.

Ne besojmë se të gjithë ata që vendosin besimin e tyre në Jezu Krishtin vendosen menjëherë nga Fryma e Shenjtë në një trup të bashkuar shpirtëror, në Kishën. Kisha, nën kryesinë e Jezu Krishtit, është komunitet i veçantë i Perëndisë i shpenguar që ka detyra të qarta të hartuara për ta lavdëruar Perëndinë duke e adhuruar Atë me anë të rrëfimit, lutjes dhe lavdërimit, duke  bërë dishepuj nga të gjitha kombet, duke jetuar jetë të shenjta të denja për Ungjillin e Jezu Krishtit, dhe duke u kujdesur për të gjithë krijimin e Zotit dhe duke kërkuar në mënyrë aktive të mirën e të gjithëve, veçanërisht të atyre në Trupin e Krishtit.

Fondacioni Shkolla GDQ ka partneritet me Vëllazërinë Ungjillore Shqiptare dhe kisha të tjera ungjillore protestante në  Shqipëri

Translate »